Jaipur Pics

Jaipur Pics

chokhidhani jaipur trip!

chokhidhani jaipur trip!

Jaipur Trip

Jaipur Trip

Chaukidhani Trip – October 2011

Chaukidhani Trip - October 2011

Unplanned morning trip to Ramgarh

Unplanned morning trip to Ramgarh - 31st Dec 2011

Unplanned morning trip to Nahargarh

Unplanned morning trip to Nahargarh - 31st Dec 2011

The Pride Hotels – Jaipur

Party @ Ehsaas, The Pride Hotels - Jaipur

Amber Vilas Resort – Jaipur

Amber Vilas Resort - Jaipur

Time Pass @ Jaipur Roads

TP @ Jaipur Road